ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน 1 – 14 ก.ค. 2561

 2 สัปดาห์ 28,000 บาท

Nanjing University of Information science and Technology

เมือง นานจิง ประเทศจีน

—- ทัศนศึกษา 2 เมือง นานจิง และ เซี่ยงไฮ้ —-

รับ นร อายุ 16-25 ปี และ กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น

สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน 

 


 

โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง summerjeen และ มหาวิทยาลัย Nanjing university of information science and tchnology เมืองนานจิง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จากนานาประเทศได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์

 

ทาง Summerjeen คาดหวังที่จะให้นักเรียน นักศึกษาไทย ได้เรียนรู้ภาษา และ วัฒนธรรมจีน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์จากเพื่อนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งในด้านภาษาจีน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ทางเรามอบทุนส่วนลดพิเศษให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษาไทย เหลือเพียง 28,000 บาท (ปกติ 35,000 บาท ) และ รับสมัครไม่เกิน 15 คนเท่านั้น ( สมัครก่อนได้ก่อน ไม่มีการสอบ ปิดรับสมัคร 13 มิ.ย. 61)

 

เรียนกับเพื่อนนานาชาติ

พักห้องคู่ ในโรงแรมของมหาวิทยาลัย

รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แล้ว

มีพี่สต๊าฟคนไทยอยู่ดูแลตลอดโครงการ

ทัศนศึกษา 2 เมือง นานจิงและเซี่ยงไฮ้

 

รายละเอียดการเรียน

นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนที่มหาวิทยาลัย Nanjing University of Information science and Technology ซึ่งเป็นหลักสูตรเน้นการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนกับเพื่อนนานาชาติ 

 

ตัวอย่างตารางเรียนและกิจกรรม (อาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

pastedGraphic.png

 

วิชาวัฒนธรรมจีน ได้แก่ พู่กันจีน , วาดรูปจีน , การวาดรูปด้วยน้ำตาล ,การชงชา , แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนนานาชาติ 

รายละเอียดที่พัก

ค่าโครงการรวมค่าที่พักตลอดโครงการแล้ว นักเรียนจะได้พักในโรงแรมของมหาวิทยาลัย แบบห้องคู่ พักห้องละ 2 คน มีห้องน้ำในตัว

เดินทางไปเรียนสะดวก และ ปลอดภัย

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

ค่าโครงการรวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม.- นานจิง ชั้นประหยัด สายการบิน NokScoot หรือเทียบเท่า รวมโหลดกระเป๋าฟรี 20 กิโลกรัม 

มีพี่สต๊าฟคนไทยร่วมเดินทางไปส่ง และอยู่ดูแลตลอดโครงการค่ะ 

เมื่อเดินทางไปถึงสนามบินแล้ว จะมีรถของมหาวิทยาลัยมารอรับเพื่อเดินทางเข้ามหาวิทยาลัย

 ค่าโครงการ รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม.- นานจิง สายการบิน NokScoot หรือ เทียบเท่า (โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม)

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง

– ค่าสมัครเรียน

– ค่าเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนตลอดโครงการ

– ค่าที่พัก โรงแรมของมหาวิทยาลัย ห้องคู่ ตลอดโครงการ

– ค่ารถมารับ-ส่ง ระหว่างสนามบินนานจิงและมหาวิทยาลัย

– ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

– พี่สต๊าฟคนไทยดูแลตลอดโครงการ

 

ค่าโครงการ ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร ,ค่าขนม , ค่ามือถือ , ค่ารถเมล์ ฯลฯ

– ค่าหนังสือเรียน (ประมาณ 100-200 หยวน)

– ค่าท่องเที่ยวอื่นๆนอกเหนือรายการ

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจาก 20 กิโลกรัม

– แนะนำให้นักเรียนพกเงินไป 1,000 – 2,000 หยวน / 14 วัน

 

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ www.SummerJeen.com

2) รออีเมลล์ตอบกลับสรุปรายละเอียด และค่าใช้จ่าย 

3) ชำระมัดจำโครงการ 5,000 บาท 

4) ส่งเอกสารให้โครงการเพิ่อดำเนินการสมัครเรียน 

5) ชำระโครงการส่วนที่เหลือก่อนวันที่ 13 มิ.ย. 61

6) เดินทางไปเรียนวันที่ 1 ก.ค. 61 พร้อมพี่สต๊าฟคนไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

–  ชาย/หญิง อายุ  16-25 ปี

– กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยม,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

– ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหรืออังกฤษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 

– พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

– รูปขอวีซ่าจีน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นคิ้ว-หน้า ชัด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน

– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก 2 ชุด 

– สำเนาหน้าวีซ่าจีน 1 ชุด (ถ้าเคยมีวีซ่าจีน)

– แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าสุดท้ายพร้อมลงลายมือชื่อ (ขอไฟล์จาก SummerJeen ค่ะ)

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 086-403-2730

LINE ID: Summerjeen