เรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ปักกิ่ง ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2566

โครงการ เรียนภาษาจีนระยะสั้น และ ทัศนศึกษา เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน

  9-28 ต.ค. 2566  

EARLY BIRD ค่าโครงการ 58,000 บาท (สมัครก่อน 15 ก.ค. 66) 

ค่าโครงการ 62,000 บาท (สมัครหลัง 15 ก.ค. 66)

 

รับสมัคร อายุ 12-25 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

 

รวมอาหาร 3 มื้อ มีพาเที่ยวทุกเสาร์-อาทิตย์โดยรถทัวร์ส่วนตัว

มีพี่สต๊าฟคนไทยเดินทางไปและกลับพร้อมนักเรียน 

และอยู่ดูแลนักเรียนตลอดโครงการ

 

>> ดาวน์โหลด รายละเอียดที่นี่ <<

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์

เรียนภาษาจีนระยะสั้น ช่วงปิดเทอม ตุลาคม 2566 จัดโดย SummerJeen

 

** (ตารางเรียน และ ทัศนศึกษา อาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) **

โครงการเรียนภาษาจีน และ ทัศนศึกษา ปักกิ่ง, ประเทศจีน จัดโดย บริษัท ซัมเมอร์จีน จำกัด (SummerJeen) โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่ง Beijing information of science and technology university)  

โครงการนี้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ได้ไปเรียนภาษาจีน ทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียนไปพร้อมๆกับการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ เรียนรู้การอยู่ในสังคม พบเพื่อนใหม่

นักเรียนจะได้เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า เป็นวิชาภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน แบบเข้มข้น 20 คาบ/สัปดาห์ และ ส่วนในช่วงบ่าย พี่ๆสต๊าฟจะพาน้องๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในปักกิ่ง ด้วยรถขนส่งสาธารณะ (นักเรียนจะพักผ่อนที่หอพักก็ได้เช่นกัน) 

ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ พี่สต๊าฟจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองปักกิ่ง โดยรถทัวร์ส่วนตัว

รับสมัครไม่เกิน 40 คนเท่านั้น สมัครก่อนได้ก่อน ไม่มีการสอบแข่งขันค่ะ

 

ค่าโครงการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม. – ปักกิ่ง ชั้นประหยัด
 • ค่าวีซ่าเข้าจีน 1 ครั้ง 
 • ค่าเรียนตลอดโครงการ
 • ค่าหนังสือเรียน
 • ค่าที่พักห้องคู่ มีห้องน้ำในตัว ตลอดโครงการ (รวมค่าน้ำ-ค่าไฟแล้ว)
 • ค่าบัตรอาหาร 160 หยวน/สัปดาห์ (เกินจากนี้ สามารถเติมเงินเพิ่มเองได้)
 • ค่าเดินทางไป-กลับ จากสนามบินไปมหาวิทยาลัย
 • ค่างานเลี้ยงอำลา
 • ค่าเดินทางทัศนศึกษา และบัตรเข้าชมสถานที่ ในวันเสาร์อาทิตย์ ตามรายการระบุ
 • ค่าบัตรเล่นสวนสนุก Universal Studio Beijing
 • ค่าประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ

 

ค่าโครงการไม่รวม

 • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ (วันที่ไป Universal Studio Beijing )
 • ค่าเดินทางด้วยรถเมล รถไฟฟ้า ช่วงบ่ายวันจันทร์-ศุกร์ ครั้งละ 2-4 หยวน (ประมาณ 10-20 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าขนม, ค่าโทรศัพท์ , ค่า wifi , ค่าเดินทางอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ แนะนำให้นักเรียนพกเงินส่วนตัวไปประมาณ 1,000-2,500 หยวน หรือ ประมาณ 5,000-12,500 บาท / 3 สัปดาห์

 

>> ดาวน์โหลด รายละเอียดที่นี่ <<

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน ฟอร์มสมัครนี้ได้เลยค่ะ
 2. รออีเมลล์ตอบกลับ แจ้งรายละเอียดการชำระเงินมัดจำ
 3. ชำระเงินมัดจำโครงการ 5,000 บาท
 4. โครงการกรอกฟอร์มวีซ่าจีน และ นัดคิวทำวีซ่าจีนให้
 5. นักเรียนส่งเอกสารให้โครงการเพื่อเตรียมทำวีซ่าจีน
 6. นักเรียนที่อายุ 14 ปีขึ้นไปทุกคน ต้องไปแสดงตัว และ สแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์วีซ่าจีน (ถนนเพชรบุรี กทม)
 7. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายใน 9 ก.ย. 66

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการทาง Line หรือ อีเมลล์ 

 • ไฟล์ภาพหน้าพาสปอร์ตที่ ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • ไฟล์ภาพหน้าตรง พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นคิ้ว-หน้า ชัด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน
 • ไฟล์ผลตรวจสุขภาพสำหรับ นักเรียนเดินทางไปเรียนประเทศจีน ( สามารถตรวจที่ รพ ไหนก็ได้)
 • ไฟล์หนังสือรับรองความเป็นนักเรียน/นักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (กรณีไม่ได้เป็นนักเรียน/นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมแทน)

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการทางไปรษณีย์ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

 • พาสปอร์ตเล่มจริง
 • รูปขอวีซ่าจีน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นคิ้ว-หน้า ชัด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน
 • สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก
 • สำเนาหน้าวีซ่าจีน 1 ชุด (ถ้าเคยมีวีซ่าจีน)
 • แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าแรก และ หน้าสุดท้ายพร้อมลงลายมือชื่อ นักเรียน (นักเรียนจะได้รับแบบฟอร์มวีซ่าจีนจากโครงการหลังจากที่โครงการกรอกฟอร์มวีซ่าจีนให้นักเรียนเสร็จเรียบร้อย)

สำหรับผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • สำเนาใบสูติบัตร
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศของคุณพ่อ และ คุณแม่ (ขอจากสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ) ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าชื่อ-สกุล คุณพ่อ/คุณแม่/นักเรียน ในใบสูติบัตรไม่ตรงกับชื่อปัจจุบัน)
 • สำเนาบัตรประชาชน คุณพ่อ และ คุณแม่ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • คุณพ่อ และ คุณแม่ลงลายมือชื่อใน แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าแรก และหน้าสุดท้าย
 • กรณี คุณพ่อ หรือ คุณแม่ ถึงแก่กรรมแล้ว แนบสำเนาใบมรณบัตรมาด้วยค่ะ
 • กรณี คุณพ่อ และ คุณแม่หย่ากันแล้ว แนบสำเนาใบหย่า และ ใบปกครองบุตร มาด้วยค่ะ
 • กรณี เป็นบุตรบุญธรรม แนบสำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรมมาด้วยค่ะ

** สำเนาทุกแผ่นให้เซน “สำเนาถูกต้อง” หรือ “สำเนาถูกต้องเพื่อใช้ขอวีซ่าจีน” เท่านั้นนะคะ **

คำถามที่พบบ่อย

1. ค่าใช้จ่าย 58,000 บาท ไม่รวมอะไรบ้าง?

ตอบ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าขนม ค่าโทรศัพท์ ค่า internet ฯลฯ

2. ควรพกเงินไปเท่าไหร่?

ตอบ แนะนำให้พกไป 1,000-2,500 หยวน หรือ ประมาณ 5,000-12,500 บาท / 3 สัปดาห์

3. มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลไหม?

ตอบ มีพี่สต๊าฟคนไทยผู้หญิง ดูแลตั้งแต่ ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ จนกลับถึงสุวรรณภูมิค่ะ ในวันที่ 9-28 ต.ค. 66 ค่ะ

4. อากาศที่ปักกิ่ง เป็นอย่างไร?

ตอบ ช่วงเดือน ตุลาคม ประมาณ 3 ถึง 22 องศาเซลเซียส 

 

5. ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนไปได้ไหม?

ตอบ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็ไปได้ค่ะ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ) ทางมหาวิทยาลัย จะมีสอบวัดระดับก่อนเรียน และจะจัดคลาสให้ตามระดับที่สอบได้ค่ะ

6. โครงการนี้รับอายุเท่าไหร่?

ตอบ รับผู้สนใจ ชาย/หญิง อายุ 12-25 ปี สุขภาพแข็งแรงค่ะ 

7. สมัครเข้าร่วมโครงการยังไง?

ตอบ กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ summerjeen.com ได้เลยค่ะ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : SummerJeenTH  หรือ โทร 086-403-2730

8. โครงการปิดรับสมัครวันไหน?

ตอบ ปิดรับเมื่อครบจำนวน 40 คน ค่ะ

 

9. โครงการนี้จัดมาแล้วกี่ครั้ง?

ตอบ โครงการที่ปักกิ่งครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซัมเมอร์จีน จำกัด (SummerJeen) และ Beijing information of science and technology university ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยครั้งก่อนๆ ทาง SummerJeen ได้จัดโครงการเรียนภาษาที่ประเทศจีนที่เมืองอื่นๆ เช่น ฮาร์บิ้น ต้าเหลียน กวางโจว เซี่ยงไฮ้ มามากกว่า 20 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2018 ภาพโครงการครั้งก่อนสามารถดูได้ที่หน้าเว็บ SummerJeen.com

10.การเรียนเป็นอย่างไร?

ตอบ เมื่อไปถึงที่มหาลัยแล้ว จะมีสอบวัดระดับเพื่อแบ่งชั้นเรียน ตามแต่ละระดับของน้อง มีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานพูดจีนไม่ได้เลย ถึง ระดับ Advance น้องๆจะได้เรียนภาษาจีน 20 คาบ/สัปดาห์ ในช่วงเช้าวันจันทร์-ศุกร์

11. พักที่ไหน อย่างไร?

ตอบ น้องๆ จะได้พักในหอพักนานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยพักห้องละ 2 คน ภายในห้อง จะมีเตียง 2 ชั้น, ห้องน้ำ ,ทีวี,ฮีทเตอร์,โต๊ะหนังสือ,เก้าอี้ (ไม่รวมของใช้ส่วนตัว และ อุปกรณ์อาบน้ำ)

12. ทานอาหารอย่างไร ที่ไหน?

ตอบ ค่าโครงการนี้ได้รวมบัตรทานอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยแล้ว โดยในบัตรทานอาหารจะมีเงินให้ 160 หยวน/สัปดาห์ โดยน้องๆสามารถใช้เงินในบัตรซื้ออาหารที่โรงอาหารทานได้ตามอัธยาศัย กรณีเงินไม่เพียงพอนักเรียนสามารถนำเงินสดไปเติมเพิ่มเองได้ โดยปกติ ค่าอาหารในมหาวิทยาลัยประมาณ 20-40 หยวน/วัน

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : SummerJeenTH

โทร : 086-403-2730