ทุน ส่วนลดปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ฟรีเรียนภาษาจีน 1 เทอม เดินทาง มีนาคม 2566

ด่วน ทุนส่วนลด เรียนภาษาและปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ ที่อู่ฮั่น

(ปิดรับสมัคร 10 ก.พ. 2566)

ทุนเรียนจีน แบบการันตีผล ถ้าโควต้าหมด จะปิดรับทันทีค่ะ

 

เรียนปริญญาตรีที่อู่ฮั่น ภาคภาษาอังกฤษ 4-5 ปี (เริ่มเรียน กันยายน 2566)

ฟรี ทุนเรียนภาษาจีน 1 เทอม (เรียน มีนาคม – มิถุนายน 2566)

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 8 สัปดาห์หลังจากสมัคร

 

ทุนส่วนลดแบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

เรียนที่มหาวิทยาลัย Hubei University of Technology

อยู่เมือง อู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย

 

 

 

ทุนส่วนลดป.ตรีที่อู่ฮั่น ประเทศจีน

หลักสูตรภาษาจีน1 เทอม + ป.ตรี 4-5 ปีในมหาวิทยาลัย

Hubei University of technology

 

ทุนส่วนลดเรียนปริญญาตรีที่อู่ฮั่น

ค่าโครงการทั้งหมด 43,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

ได้รับทุนเรียนฟรี ภาษาจีน 1 เทอม (มูลค่า 60,000 บาท)

และได้รับทุนส่วนลดเรียนป.ตรีเหลือ 7,000 หยวน/ปี (ปกติ 18,000 หยวน/ปี)

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ทุนฟรีค่าเรียนภาษาจีน 1 ภาคเรียน ระหว่าง มีนาคม – มิถุนายน 2566
  • ค่าใบสมัครเรียน
  • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน และ บริการดำเนินการขอวีซ่านักเรียน
  • ค่าดำเนินการสมัครเรียน และ สมัครทุน
  • ค่าเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน
  • ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย
  • ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง
  • ติดตามผลทุนอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
  • ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์แนะนำการเตรียมตัวก่อนไปเรียน
  • ฟรี เสื้อยืด SummerJeen
  • กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 8 สัปดาห์ หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 15,000 บาทภายใน 7 วัน
  • ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 8 สัปดาห์ หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 15,000 บาทภายใน 7 วัน

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

  • ทุนส่วนลด ค่าเรียนระดับปริญญาตรี 7,000 หยวน/ปี (ปกติ 18,000 หยวน/ปี)
  • ทุนส่วนลด ค่าหอพักห้อง 3 คน ในหอพักอินเตอร์ของมหาวิทยาลัย 3,000 หยวน/ปี (ปกติ 4,000 หยวน/ปี)
  • ค่าลงทะเบียนเรียน 400 หยวน 
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-30,000 บาท)
  • ค่าประกันสุขภาพ 600 หยวน/ปี
  • ค่ามัดจำหอพัก 1,000 หยวน (ได้คืนตอนเรียนจบและคืนห้อง)
  • ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน
  • ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 มี.ค. 66)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.0 หรือ Toefl 75 คะแนนขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน 
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน
 • GPA มากกว่า 2.4

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 มี.ค.66)
 • รูปขอวีซ่าจีน
 • ทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด แบบสแกนสี ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาบัตรการศึกษาระดับสูงสุด แบบสแกนสีฉบับภาษาไทยตัวจริงและ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ  
 • ใบคะแนนสอบ Ielts หรือ Toefl
 • Bank Statement ที่มียอดเงินมากกว่า 150,000 บาท (ในชื่อนักเรียน หรือชื่อผู้ปกครองก็ได้)
 • ใบรับรองประวัติอาชญากรรม
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ)  

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 15,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 4 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องโอนเงินชำระค่าเรียนป.ตรี 7,000 หยวน ,ค่าหอพัก 3,000 หยวน และ ค่าลงทะเบียนเรียน 400 หยวน ไปยังมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ทางมหาวิทยาลัยจึงจะออกเอกสารสำหรับขอวีซ่าให้

นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 28,000 บาท ภายใน วันที่ 15 ก.พ. 2566

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 15,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 15 ก.พ. 66  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยและชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : summerjeenth

 

%d bloggers like this: