เรียนภาษาจีนช่วงปิดเทอม เมษา 2567 ที่หนานจิง

เรียนภาษาจีนช่วงปิดเทอม เมษา 2567 ที่หนานจิง

เดินทาง 7 – 27 เม.ย. 2567 

ค่าโครงการ 57,000 บาท
( โปรโมชั่น สมัครก่อน 31 ธ.ค. 66 ลดเหลือ 55,000 บาท )

รับสมัคร อายุ 12-25 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

 รวมตั๋วเครื่องบิน ค่าเรียน ค่าหอพัก มีพาเที่ยวทุกเสาร์-อาทิตย์โดยรถทัวร์ส่วนตัว

มีพี่สต๊าฟคนไทยเดินทางไปและกลับพร้อมนักเรียน  และอยู่ดูแลนักเรียนตลอดโครงการ

 

 

โครงการ เรียนภาษาจีนช่วงปิดเทอม เมษา 2567 ที่เมืองหนานจิง, ประเทศจีน จัดโดย บริษัท ซัมเมอร์จีน จำกัด (SummerJeen) โดยความร่วมมือกับ China Pharmaceutical University  เมืองหนานจิง  โครงการนี้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ได้ไป เรียนภาษาจีนช่วงปิดเทอม ทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียนไปพร้อมๆกับการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ เรียนรู้การอยู่ในสังคม พบเพื่อนใหม่ นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า เป็นวิชาภาษาจีนแบบเข้มข้น 15 คาบ/สัปดาห์ และ ส่วนในช่วงบ่าย จะเป็นวิชาวัฒนธรรมจีน , กิจกรรมร่วมกับ เพื่อน นร ชาวจีน , เยี่ยมชมหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัย ฯลฯ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ พี่สต๊าฟจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองปักกิ่ง โดยรถทัวร์ส่วนตัว

รับสมัครไม่เกิน 40 คนเท่านั้น สมัครก่อนได้ก่อน ไม่มีการสอบแข่งขันค่ะ

   คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ช่วงปิดเทอม เมษา 2567 (PDF)

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์

 

  

ค่าโครงการ รวม ค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม. – หนานจิง ชั้นประหยัด
 • ค่าวีซ่าเข้าจีน 1 ครั้ง 
 • ค่าเรียนตลอดโครงการ
 • ค่าหนังสือเรียน
 • ค่าที่พักแบบ 2 คน/ห้อง มีห้องน้ำในตัว ตลอดโครงการ (รวมค่าน้ำ-ค่าไฟแล้ว)
 • ค่าเดินทางไป-กลับ จากสนามบินไปมหาวิทยาลัย
 • ค่าเดินทางทัศนศึกษา และบัตรเข้าชมสถานที่ ในวันเสาร์อาทิตย์ ตามรายการระบุ
 • ค่าประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ
 • อาหารมื้อกลางวันทุกวันเสาร์และอาทิตย์

ค่าโครงการ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าอาหารประมาณวันละ 20-40 หยวน 
 • ค่าเดินทางด้วยรถเมล รถแท็กซี่หลังเลิกเรียน เพื่อไปเที่ยวนอกรายการเอง (รถเมล์ 2 หยวน แท็กซี่ 8-20 หยวน )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าขนม, ค่าโทรศัพท์ , ค่า wifi , ค่าเดินทางอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ 
 • แนะนำให้นักเรียนพกเงินส่วนตัวไปประมาณ 2,000-3,500 หยวน หรือ ประมาณ 10,000-17,500 บาท / 3 สัปดาห์ 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านลิงค์นี้ >> คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร online 
 2. รออีเมลล์ตอบกลับ แจ้งรายละเอียดการชำระเงินมัดจำ 
 3. ชำระเงินมัดจำโครงการ 5,000 บาท 
 4. โครงการกรอกฟอร์มวีซ่าจีน และ นัดคิวทำวีซ่าจีนให้
 5. นักเรียนส่งเอกสารให้โครงการเพื่อเตรียมทำวีซ่าจีน
 6. นักเรียนที่อายุ 14 ปีขึ้นไปทุกคน ต้องไปแสดงตัว และ สแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์วีซ่าจีน (ถนนเพชรบุรี กทม)
 7. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายใน 6 มี.ค.2567

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการทาง Line หรือ อีเมลล์ 

 • ไฟล์ภาพหน้าพาสปอร์ตที่ ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • ไฟล์ภาพหน้าตรง พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นคิ้ว-หน้า ชัด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน
 • ผลสอบ HSK (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการทางไปรษณีย์ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

 • พาสปอร์ตเล่มจริง
 • รูปขอวีซ่าจีน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นคิ้ว-หน้า ชัด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน
 • สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก
 • สำเนาหน้าวีซ่าจีน 1 ชุด (ถ้าเคยมีวีซ่าจีน)
 • แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าแรก และ หน้าสุดท้ายพร้อมลงลายมือชื่อ นักเรียน (นักเรียนจะได้รับแบบฟอร์มวีซ่าจีนจากโครงการหลังจากที่โครงการกรอกฟอร์มวีซ่าจีนให้นักเรียนเสร็จเรียบร้อย)

สำหรับผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • สำเนาใบสูติบัตร
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศของคุณพ่อ และ คุณแม่ (ขอจากสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ) ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าชื่อ-สกุล คุณพ่อ/คุณแม่/นักเรียน ในใบสูติบัตรไม่ตรงกับชื่อปัจจุบัน)
 • สำเนาบัตรประชาชน คุณพ่อ และ คุณแม่ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • คุณพ่อ และ คุณแม่ลงลายมือชื่อใน แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าแรก และหน้าสุดท้าย
 • กรณี คุณพ่อ หรือ คุณแม่ ถึงแก่กรรมแล้ว แนบสำเนาใบมรณบัตรมาด้วยค่ะ
 • กรณี คุณพ่อ และ คุณแม่หย่ากันแล้ว แนบสำเนาใบหย่า และ ใบปกครองบุตร มาด้วยค่ะ
 • กรณี เป็นบุตรบุญธรรม แนบสำเนาใบรับรองบุตรบุญธรรมมาด้วยค่ะ

** สำเนาทุกแผ่นให้เซน “สำเนาถูกต้อง” หรือ “สำเนาถูกต้องเพื่อใช้ขอวีซ่าจีน” เท่านั้นนะคะ **

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ช่วงปิดเทอม เมษา 2567 (PDF)

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์

คำถามที่พบบ่อย

1. ค่าใช้จ่าย 57,000 บาท ไม่รวมอะไรบ้าง?

ตอบ ไม่รวมค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าขนม ค่าโทรศัพท์ ค่า internet ฯลฯ

2. ควรพกเงินไปเท่าไหร่?

ตอบ แนะนำให้พกไป 2,000-3,500 หยวน หรือ ประมาณ 10,000-17,500 บาท / 3 สัปดาห์ 

3. มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลไหม?

ตอบ มีพี่สต๊าฟคนไทยผู้หญิง ดูแลตั้งแต่ ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ จนกลับถึงสุวรรณภูมิค่ะ ในวันที่ 7-27 เม.ย. 2567 ค่ะ

4. อากาศที่หนานจิง เป็นอย่างไร?

ตอบ ช่วงเดือน เมษายน ประมาณ 10 ถึง 32 องศาเซลเซียส 

5. ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนไปได้ไหม?

ตอบ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็ไปได้ค่ะ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ) ทางมหาวิทยาลัย จะมีสอบวัดระดับก่อนเรียน และจะจัดคลาสให้ตามระดับที่สอบได้ค่ะ

6. โครงการนี้รับอายุเท่าไหร่?

ตอบ รับผู้สนใจ ชาย/หญิง อายุ 12- 25 ปี สุขภาพแข็งแรงค่ะ 

7. สมัครเข้าร่วมโครงการยังไง?

ตอบ กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ summerjeen.com ได้เลยค่ะ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : SummerJeenTH  หรือ โทร 086-403-2730 

8. โครงการปิดรับสมัครวันไหน?

ตอบ ปิดรับ 6 มี.ค. 67 หรือ ปิดทันทีเมื่อครบจำนวน 40 คน ค่ะ

9. โครงการนี้จัดมาแล้วกี่ครั้ง?

ตอบ โครงการเรียนระยะสั้นที่หนานจิงครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซัมเมอร์จีน จำกัด (SummerJeen) และ China Pharmaceutical University ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยครั้งก่อนๆ ทาง SummerJeen ได้จัดโครงการเรียนภาษาที่ประเทศจีนที่เมืองอื่นๆ เช่น ฮาร์บิ้น ต้าเหลียน กวางโจว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง มามากกว่า 20 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2018 ภาพโครงการครั้งก่อนสามารถดูได้ที่หน้าเว็บ SummerJeen.com นอกจากนี้ทางโครงการยังมีโควต้าทุนส่วนลดเรียนป.ตรีจาก China Pharmaceutical University ทุกปีมาตั้งแต่ปี 2018 อีกด้วยค่ะ 

10.การเรียนเป็นอย่างไร?

ตอบ เมื่อไปถึงที่มหาวิทยาลัยแล้ว จะมีสอบวัดระดับเพื่อแบ่งชั้นเรียน ตามแต่ละระดับของนักเรียน มีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานพูดจีนไม่ได้เลย ถึง ระดับ intermediate (ประมาณ HSK4-5) น้องๆจะได้เรียนภาษาจีน 15 คาบ/สัปดาห์ ในวันจันทร์-ศุกร์

11. พักที่ไหน อย่างไร?

ตอบ น้องๆ จะได้พักที่หอพักในมหาวิทยาลัย โดยพักห้องละ 2 คน ภายในห้อง จะมีเตียง 2 เตียง, ห้องน้ำ,ฮีทเตอร์,โต๊ะหนังสือ,เก้าอี้ (ไม่รวมของใช้ส่วนตัว และ อุปกรณ์อาบน้ำ)

12. ทานอาหารอย่างไร ที่ไหน?

ตอบ ค่าโครงการนี้ยังไม่รวมค่าอาหาร โดยน้องๆจะต้องสมัคร Alipay เพื้อใช้ซื้ออาหารที่โรงอาหารทานได้ โดยก่อนเดินทางทางโครงการจะแนะนำการสมัคร Alipay และเติมเงินเข้า Alipay ให้นักเรียนค่ะ ค่าอาหารในมหาวิทยาลัยประมาณ 20-40 หยวน/วัน 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น

ช่วงปิดเทอม เมษา 2567 (PDF)

 

>> กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ <<

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 086-403-2730

Line ID : SummerJeenTH