เรียนป.ตรีที่จีน เมืองไห่โข่ว ฟรีค่าเรียนป.ตรี (พร้อมเรียนปรับภาษาจีนฟรี 1 ปี)

ทุนฟรีค่า เรียนป.ตรีที่จีน ที่ ไห่โขว  4 ปี

(พร้อมเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี ฟรี)

อย่าช้านะคะ ถ้าโควต้าหมด จะปิดรับทันทีค่ะ

 

ทุนฟรีค่า เรียนป.ตรีที่จีน แบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เริ่มเรียน เมษายน 2563  (ปิดรับ 10 มี.ค. 63)

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

กรณีมีผลสอบ HSK4 แล้ว เริ่มเรียน ป.ตรี ในเดือนกันยายน  2563 ได้เลย (ปิดรับ 30 มี.ค. 63)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

 

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

เรียนที่มหาวิทยาลัย Haikou University of Economics

อยู่เมือง ไห่โขว มณฑล ไห่หนาน

ทุนเรียนป.ตรีที่จีน

 

 

 

เรียนป.ตรีที่จีน เมืองไห่โข่ว ในมหาวิทยาลัย

Haikou University of Economics

 

 

ค่าโครงการทั้งหมด 49,000 บาท/ 5 ปีการศึกษา

ฟรีค่าเรียนตลอด 5 ปี

นร รับผิดชอบค่าหอเอง 2,400 หยวน/ปี 

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

– ฟรี ค่าเรียนภาษาจีน 1 ปีการศึกษา เริ่มเรียน เมษายน 2563

– ฟรี เรียนป.ตรีที่จีน 4 ปี ภาคภาษาจีน เมื่อ นร มีผลสอบ HSK4 ก่อน 30 เม.ย. 2564

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

– ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 30 มีนาคม 2563 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

 

 

คณะที่ให้ทุน

Economics – เศรษฐศาสตร์

Electronic Commerce – การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Financial Engineering – วิศวกรรมการเงิน

Accounting – การบัญชี

Financial Management – บริหารการเงิน

Marketing -การตลาด

Human Resource Management – การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

Transportation – การขนส่ง

Tourism Management – การจัดการการท่องเที่ยว

Hotel Management – การจัดการการโรงแรม

Exhibition Economy and Management – การจัดงานเศรษฐกิจและการจัดการ

Musical Performance – การแสดงดนตรี

Product Design – การออกแบบผลิตภัณฑ์

Choreography – การออกแบบและกำกับท่า

Clothing Design – การออกแบบเสื้อผ้า

Journalism – วารสารศาสตร์

Radio and Television Director – การกำกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์

Photography – การถ่ายภาพ

English – ภาษาอังกฤษ

Japanese – ภาษาญี่ปุ่น

Korean – ภาษาเกาหลี

Electrical Engineering and automation – วิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ

Communication Engineering – วิศวกรรมการสื่อสาร

Computer Science and Technology – วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

Internet of Things – การศึกษาอินเตอร์เน็ต

Civil Engineering – วิศวกรรมโยธา

Urban and Rural Planning – การวางผังเมืองและชนบท

Engineering Management – การจัดการงานวิศวกรรม

Sports – การกีฬา

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 8,000 บาท/เที่ยว)

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี

– ค่าหอพัก 2,400 หยวน 

– ค่า Residence Permit 400 หยวน/ปี

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1500-2500 หยวน/เดือน (ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคน)

* * 1  หยวน ประมาณ 4.5 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 17-25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 มี.ค. 63)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ 
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน  
 • กรณีนักเรียนมีผลสอบ HSK4 เกิน 180 คะแนนแล้ว สามารถเข้า เรียนป.ตรีที่จีน ในเดือน ก.ย. 63 ได้เลยโดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 มี.ค.63)
 • รูปขอวีซ่าจีน
 • ทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด แบบสแกนสี ฉบับภาษาอังกฤษ
 • วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด แบบสแกนสีฉบับภาษาไทยตัวจริงและ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ  
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน >> คลิกทีนี่ <<
 • ผลตรวจสุขภาพ  >>ใช้ฟอร์มนี้<<
 • กรณี นักเรียนต้องการเข้าเรียนป.ตรีเลยในเดือน ก.ย. 63 ต้องมีผล HSK4 ที่มีคะแนนเกิน 180 คะแนน และ หนังสือแนะนำจากครูที่โรงเรียน 2 ฉบับ (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จีนก็ได้)

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 4 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 24,000 บาท ภายใน วันที่ 27 มี.ค. 63

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 27 มี.ค. 63  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยและชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย และ ไม่ต้องทำงานชดใช้ทุนคืน
 • ระหว่างเรียนนักเรียนจะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาบังคับ กรณี นักเรียนสอบตก ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID :  summerjeenth

 

%d bloggers like this: