ทุนส่วนลดเรียนที่อี๋ปิน ป.ตรี ภาคภาษาจีน 4 ปี

ทุนส่วนลดเรียนที่อี๋ปิน ป.ตรี ภาคภาษาจีน 

ตลอดหลักสูตร 4 ปี 87,500 บาท

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ

(ดูรายการทุนอื่นๆได้ที่ www.Summerjeen.com ค่ะ)

 

จากปกติ ตลอดหลักสูตร 4 ปี 3xx,xxx บาท

ทุนส่วนลดเรียนที่อี๋ปิน พิเศษ ในปีที่ 2-4 หากทำคะแนนได้ Top 25% ของคลาสเรียน จะได้รับเงินเดือนเพิ่ม 600 หยวน/เดือนด้วย

เรียนที่ Sichuan University of Science and Engineering 

เมือง อี๋ปิน ,ประเทศจีน

 

ค่าโครงการ 87,500 บาท รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย
  • ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย
  • ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง
  • ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน
  • ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก
  • ค่าเรียนปริญญาตรี ภาคภาษาจีน ชั้นปีการศึกษาที่ 1 (กันยายน 2562 – มิถุนายน 2563)
  • ค่าหอพักห้องเดี่ยว แบบมีห้องน้ำในตัว ระหว่าง กันยายน 2562 – มิถุนายน 2563
  • ฟรี ค่าเรียน ปริญญาตรี ชั้นปีการศึกษาที่ 2-4 ( กรณี นักเรียนสอบผ่านทุกวิชา )
  • ฟรี ค่าที่พักห้องเดี่ยว ชั้นปีการศึกษาที่ 2-4 (เมื่อนักเรียนทำคะแนนได้ Top 60% ของคลาสเรียน)
  • ฟรี เงินเดือนจากมหาลัย 600 หยวน/เดือน ในชั้นปีการศึกษาที่ 2-4 (เมื่อนักเรียนทำคะแนนได้ Top 25% ของคลาสเรียน)
  • ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน
  • ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen
  • ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน
  • กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 5 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

ค่าโครงการยังไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 7,000-20,000 บาท
 • ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)
 • ค่าตรวจสุขภาพ 800 หยวน  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)
 • ค่า Residence Permit 400 หยวน/ปี  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน
 • ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 300-800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)
 • ค่าที่พักปีละ 4,000 หยวน (กรณีเกรดนักเรียนไม่ได้อยู่ใน Top 60% ของคลาสเรียน)

คณะที่เลือกเรียนได้ (หลักสูตรสอนเป็นภาษาจีน)

1.Process Equipment and Control Engineering

2.Mechanical Designing &Manufacturing and Automation

3.Material Formation and Control Engineering

4.Industrial Design

5.Measure Control Technology and Instrument

6.Vehicle Engineering

7.Mechatronic Engineering

8.Electronic Information Engineering

9.Electronic Information Science and Technology

10.Electrical Engineering and Automation

11.Communication Engineering

12.Automation

13.Biomedical Engineering

14.Material Science and Engineering

15.Materials Chemistry

16.Mnorganic Nonmetallic Materials Engineering

17.Macromolecular Materials and Engineering

18.Environmental Engineering

19.Chemical Engineering and Technology

20.Pharmaceutical Engineering

21.Biopharmaceuticals

22.Fermentation and Liquor Making

23.Bioengineering

24.Food Science and Engineering

25.Food Quality and Safety

26.Biotechnology

27.Civil Engineering

28.Water Supply and Drainage Science and Engineering

29.Engineering Cost

30.Applied Statistics

31.Information and computing science

32.Computer Science and Technology

33.Network Engineering,

34.Software Engineering

35.Electronic Commerce,

36.Internet of Things Engineering

37.Engineering Management

38.Human Resource Management

39.Business Administration

40.International Economics and Trade

41.Rural Areas Development

42.Tourism Management

43.Hotel Management

44.English

45.Television Broadcasting Science

46.Chinese Language and Literature

47.Preschool Education

48.Applied Psychology

49.Fine Arts

50.Visual Communication Design

51.Environmental Design,

52.Costume Design

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 17-20 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2562)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • GPA ม.ปลาย 2.0 ขึ้นไป (ไม่เคยมีเกรด F หรือ 0)
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 4 คะแนน 180 คะแนนขึ้นไป
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน (ต้องขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2562)
 • รูปขอวีซ่าจีน 5 ใบ
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ)  
 • หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยื่นทีหลังก่อนวันที่ 5 ก.ค. 62)

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 5 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 20,000 บาท พร้อมส่งหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ให้โครงการภายใน วันที่ 5 ก.ค. 2562

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนมีประวัติอาชญากรรม ทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุน และ โครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 10,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ส่งหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และ ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 5 ก.ค. 62  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และชำระค่าโครงการส่วนที่สาม 42,500 บาท (8,500 หยวน) ที่ประเทศจีน

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยเดินทางไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

  • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางบริษัทฯ และ มหาวิทยาลัย
  • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
  • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที 
  • หากนักเรียนไม่ส่งหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมให้โครงการภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่ร่วมโครงการ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการ ทุกกรณี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : summerjeenth

พี่สต๊าฟSummerJeen พา นร ลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย
%d bloggers like this: